หมายเลยโทรศัพท์ : 075-446390

หมายเลขโทรสาร : 075-446059

อีเมล์ : info@bcnnakhon.ac.th

เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/bcnnakhon