หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

 ชื่อหลักสูตร

     ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                       หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

ภาษาอังกฤษ                   Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย                     ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อย่อ   ป. ผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ                ชื่อเต็ม Certificate for Practical Nursing

ชื่อย่อ   Cert. for PN.

 

ปรัชญาหลักสูตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชเชื่อว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นกระบวนการสร้างผู้ศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการช่วยเหลือดูแลมนุษย์ ทั้งด้านกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณด้วยความเอื้ออาทร ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ใช้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือบุคคลทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และชุมชน ในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

 

 ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตรศึกษา มีจำนวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๒๘ หน่วยกิต (เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี ๑๘ หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ ๑๐ หน่วยกิต) และมีหมวดวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ๖      หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                     ๒๘      หน่วยกิต

รายวิชาภาคทฤษฎี             ๑๘      หน่วยกิต

รายวิชาภาคปฏิบัติ             ๑๐      หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                  ๒      หน่วยกิต