-เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 2-4 พค 65 ดาวน์โหลด
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด
- แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองSAR ระดับสถาบัน สบช. ดาวน์โหลด
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สบช. 2564  ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563( 4 มิย 64) ดาวน์โหลด

 

-แนวปฎิบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
-Flow ระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
-แบบฟอร์มขอรายงานผลการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
-ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำหรับบุคลากรสายการสอน ดาวน์โหลด
-ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 สำหรับบุคลากรสายบริหารและกลุ่มงาน ดาวน์โหลด
-ตัวกระจายน้ำหนักตัวชี้วัดการปปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
-แนวทางการส่งบุคชากรเข้าอบรมระยะสั้น ดาวน์โหลด
-ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ
—-#การลาศึกษาต่อต่างประเทศ  ดาวน์โหลด
—-#การลาศึกษาต่อในประเทศ  ดาวน์โหลด
—-#แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษา  ดาวน์โหลด
-บันทึกข้อความ-การขอไปราชการ (ประชุม อบรม สัมมนา ) 2565  ดาวน์โหลด
-ประกาศเกณฑ์การเพิ่มคะแนนผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
-แบบเอกสารอำนวยการสอน ดาวน์โหลด
-แบบเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนสำหรับประเมินผลการสอน ดาวน์โหลด
-แต้มบวก ดาวน์โหลด
-ตัวชี้วัดสำหรับบุคลากรสายบริหารแและผู้รับผิดชอบงานปี2564(รอบ 2) ดาวน์โหลด 
-ตัวชี้วัดสำหรับบุคลากรสายการสอนปี2564(รอบ 2) ดาวน์โหลด 
-ตัวกระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี 2564(รอบ2) ดาวน์โหลด 
-คู่มือแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมชชนก ดาวน์โหลด
-ตัวชี้วัดสำหรับบุคลากรสายบริหารและผู้รับผิดชอบงาน 2564  ดาวน์โหลด
-ตัวชี้วัดสำหรับบุคลากรสายการสอน 2564 ดาวน์โหลด
-การกระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี 2564 ดาวน์โหลด