1.การขออนุมัตโครงการที่มีวงเงินเกิน 1 ล้าน(รายละเอียด)

2.ข้อมูลสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 (แยกตามฝ่าย)

 
 

-เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 2-4 พค 65 ดาวน์โหลด
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด
- แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองSAR ระดับสถาบัน สบช. ดาวน์โหลด
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สบช. 2564  ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563( 4 มิย 64) ดาวน์โหลด

 

1.ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรายบุคคล(PA)ประจำปี 2566 เกณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ สบช. ดาวนโหลด
2.ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรายบุคคล(PA)ประจำปี 2566 สายบริหาร ผู้รับผิดชอบงาน ดาวนโหลด
3.ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรายบุคคล(PA)ประจำปี 2566สายสอน ดาวนโหลด
4.ตัวกระจายน้ำหนักตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการรายบุคคล(PA)ประจำปี 2566 ดาวนโหลด
5.การเพิ่มคะแนนการปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ดาวนโหลด

-บันทึกข้อความสมัครร่วมประชุมโดยใช้งบพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด
-แนวปฎิบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
-Flow ระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
-แบบฟอร์มขอรายงานผลการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด