ปรัชญา

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชน สร้างคนคุณธรรม นำวิชาชีพ”

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ ๑ ใน ๕ ของประเทศ ภายใน ๕ ปี (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗) (ชั้นนำ หมายถึง ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการทางสุขภาวะ)

พันธกิจ

๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความโดดเด่นในการให้บริการทางสุขภาวะ

๒) วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมให้ตอบสนองระบบสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก

๓) บริการวิชาการตอบสนองนโนบายทางสุขภาพ

๔) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๕) บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 

ค่านิยม BCN KHON

BCN KHON ย่อมาจาก Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat

ค่านิยม การปฏิบัติหรือพฤติกรรม
B = Boundarieless

ความเป็นหนึ่งเดียว

ทำงานเป็นทีม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มีความสามัคคี

C = Creativity

ความคิดสร้างสรรค์

ยอมรับความแตกต่างทางความคิด/ การกระทำ กล้าคิดนอกกรอบ

กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีเหตุผลและข้อมูล พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สรรสร้างนวัตกรรม/ ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง สรรสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ

N = Network

เครือข่ายการทำงาน

ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ สรรหาความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกองค์กร
K = Knowledge sharing

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน
H = Honesty

ความจริงใจ ความซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่การงาน
O = Ownership

ความเป็นเจ้าของ

มีความผูกพันกับองค์กรในฐานะเป็นเจ้าของ รักและปกป้ององค์กร มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์องค์กร รับผิดชอบในหน้าที่
N = Neatness

ความมีระเบียบเรียบร้อยเรียบร้อย

บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ รู้จักวางตัวให้เป็นที่ศรัทธาในวิชาชีพ มีวินัยในการทำงาน

 

จุดเน้น จุดเด่น

     “สร้างคนคุณธรรม และพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ”

 

เอกลักษณ์สถาบัน

     “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)”

ความหมาย

สร้างคน หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ

ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยมีความหมายลและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับ                     สุขภาพหลายด้านทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ

อัตลักษณ์บัณฑิต

“บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

     สมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ (SAP)

S = Service mind (ความเป็นผู้มีจิตบริการ)

A = Analytical thinking (เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์)

P = Participation (การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม)

 

ความเป็นผู้มีจิตบริการ (Service mind) การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในความทุกข์ที่เป็นปัญหาของผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ โดยคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานของความเข้าใจคนอื่นตามความเป็นจริง

   เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลาย ตามสภาพ ความเป็นจริง เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทสภาพการดำรงชีวิต

การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการให้บริการสุขภาพที่คำนึงถึงความแตกต่างของ บุคคลซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการดำรงชีวิต บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสามารถกลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับบริการนำไป ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจน สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้