ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนโครงการพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (๒๕๒๐ – ๒๕๒๕) ในการสร้างโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล และผดุงครรภ์เพิ่มขึ้น ก่อสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๒๕  กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เป็น วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา ๒๕๒๕ วิทยาลัยพยาบาลเปิดรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ เข้าศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี เปิดรับปีละ ๒ รุ่น จนกระทั่งปีการศึกษา ๒๕๓๒ เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น และในปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้พัฒนาและปรับปรุงเป็นหลกัสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น (ป.พย.ระดับต้น) Certificate in Nursing Science (Technical level): Cert. N.S. (Technical level) (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕) และใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๓๙ รวมจำนวน ๑๘ รุ่น มีผู้สำเร็จ การศึกษาจำนวน ๑,๓๔๙ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๐-๒๕๓๓ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือผดุงครรภ์ ศึกษาเพิ่มเติมระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี รวม ๔ รุ่น จำนวน ๒๘๘  คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ที่เน้นชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ คน และได้พัฒนาเป็นหลักสูตรเน้นชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการประเทศ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี เปิดรับปีละ ๑ รุ่น และในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔

ปีการศึกษา ๒๕๓๕-๒๕๔๐ ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก ระยะเวลาการอบรม ๑๖ สัปดาห์ อบรมรุ่นละ ๔๐-๕๐ คน รวม ๗ รุ่น โดยรับบุคลากรทางด้านการศึกษาพยาบาลและด้านการบริการพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสริมความรู้ด้านการสอนและการนิเทศนักศึกษา และพัฒนาทักษะบริการพยาบาล ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ กระทรวงสาธารณสุข ปรับโครงสร้างสถาบันการศึกษาโดยรวมสถานศึกษาของทุกกรมเป็น สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานความเจริญทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อสถาบันว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” (Praboromarajchanok Institute)

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ อัญเชิญพระนามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นชื่อของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช (Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat) ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อเป็นสิริมงคลและนิมิตหมายแห่งความวัฒนาถาวรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้จัดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) ระยะเวลาการอบรม ๕ สัปดาห์ อบรมรุ่นละ ๔๐-๖๐ คน และปรับเป็น ๓ สัปดาห์ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีมติเห็นชอบให้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เข้าเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นหลักสูตร บูรณาการเริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๔๖ จำนวน ๕ รุ่น

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๕ เป็นหลักสูตรบูรณาการ และใช้หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗

ปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๙ ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดหลักสูตรอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ ระยะเวลาอบรม ๑ ปี จำนวน ๙ รุ่น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เริ่มเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) เรียนระยะสั้น (๑ ปี) เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช บัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา เรียกว่าพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษาส่งเสริมความวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีในสังกัดทั้ง ๓๐ แห่ง จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชแห่งนี้ ก่อตั้งมาอย่างมั่นคง และมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมานะอดทนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยทุกคน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตและนอกเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ จึงทำให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สามารถปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนการสอนอันเป็นหน้าที่หลักของสถาบัน คือ การจัดการศึกษาระดับพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนการอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา