หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร      :       25520101108492

ภาษาไทย            :       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ       :       Bachelor of Nursing Science Program

 

 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                 :        พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                   :        พย.บ.

ชื่อเต็ม                  :        Bachelor of Nursing Science

ชื่อย่อ                    :        B.N.S.

 

 ระบบการศึกษา  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:  124  หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563

 การลงทะเบียนเรียน

1. การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการวิทยาลัย 

2. การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.  ปรัชญาหลักสูตร 

สถาบันพระบรมราชชนก มีปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษา เป็นการจัดการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”และมีอัตลักษณ์คุณธรรมตามที่สถาบันกำหนด “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที” มีความรอบรู้ มีภูมิปัญญาในสาขาวิชาชีพ และมีสมรรถนะที่จำเป็นที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาวะของผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวมที่มีความสัมพันธ์กันทั้งตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพยาบาลครอบคลุมบทบาทใน 4 มิติทางการพยาบาลทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย บำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ บนพื้นฐานองค์ความรู้ของวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ร่วมกับการทำงานกับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเรียนรู้ร่วมกับภาคส่วนและสหวิชาชีพ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานความเอื้ออาทรภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้ชีวิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางสุขภาพ ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง

2.  ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศ สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมปกติวิถีใหม่และสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็ว บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะเป็นบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่รวดเร็วทันสถานการณ์และมีคุณลักษณะตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objectives: PEOs

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

1.  มีความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพทุกช่วงวัย ในภาวะปกติและเจ็บป่วย

2.  ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการพยาบาล บนหลักฐานเชิงประจักษ์ คำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล                ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ

4.  มีทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

5.  มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ และร่วมออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

6.  มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ

7.  มีความสามารถในการบริหารจัดการและบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

8.  มีทักษะการใช้ภาษาและมีความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ

9.  รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้และการปฏิบัติการพยาบาล          การผดุงครรภ์

10.  มีทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม

11.  เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

12.  เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

13.  มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ 

4.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถ

1.  ประยุกต์ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพทุกช่วงวัย ในภาวะปกติและเจ็บป่วย

2.  ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ คํานึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.  แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและการปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ

4.  แสดงออกถึงการคิดขั้นสูง ในการตัดสินใจแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์

5.  ประยุกต์ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล การผดุงครรภ์ และร่วมออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

6.  แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน

7.  ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล

8.  ใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมในการเรียนรู้และปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

9.  แสดงออกถึงการมีทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม

10.  ประยุกต์ใช้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม