ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

ขอเชิญส่งโครงการวิจัย

2 (1)

1.ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 รายละเอียด

2.ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียด 

1 2 3 6

ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย