ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

ระบบและกลไกการดำเนินงานกลุ่มวิจัยและนวัตกรรม

-ระบบและกลไกการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม  รายละเอียด
-ระบบและกลไกการผลิตและเผยแพร่งานหนังสือ ตำรา รายละเอียด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย(2566)

 

–แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

–แบบฟอร์มขอใช้บริการ ดาวน์โหลด

–แบบรายงานก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย(Progress report) (09-12-63) ดาวน์โหลด

–RE01 แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (21-09-64) ดาวน์โหลด

–RE02 สัญญาทุนวิจัย 2564 ดาวน์โหลด

–RE03 แบบฟอร์มขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ดาวน์โหลด

–RE04 แบบฟอร์มการนำงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลด

–RE05 แบบคำร้องทั่วไปในการขอสนับสนุนการดำเนินการวิจัย  ดาวน์โหลด

–RE06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดาวน์โหลด

–RE07 แบบฟอร์มขอแจ้งปิดโครงการวิจัย ดาวน์โหลด

–AF06-01  แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

–AF06-02 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)>>ดาวน์โหลด

–AF06-03 เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form)>>ดาวน์โหลด

–AF06-04 เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี >>ดาวน์โหลด

–AF06-0 เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี>>ดาวน์โหลด

–AF06-06 เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form) สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี หรือผู้ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง>>ดาวน์โหลด

 

 

หลักเกณฑ์การดำเนินการวิจัยจากสถาบันพระบรมราชชนก

–ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด
–แนวทางและขั้นตอนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2565  ดาวน์โหลด
–หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2565  ดาวน์โหลด
–หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สถานศึกษา 2565 ดาวน์โหลด

1 2 3 7

นางวรัญญา จิตรบรรทัด
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์มส่งผลงาน

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย