ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย

–RE01 แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (21-09-64) ดาวน์โหลด

–RE02 สัญญาทุนวิจัย 2564 ดาวน์โหลด

–RE03 แบบฟอร์มขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ดาวน์โหลด

–RE04 แบบฟอร์มการนำงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลด

–AF06-01  แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

–แบบรายงานก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย(Progress report) (09-12-63) ดาวน์โหลด

 

1 2 3 8

ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย