กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

–ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งโครงร่างวิจัยและโครงร่างตำรา/หนังสือ รอบที่ 2  ปีงบ62  รายละเอียด (05-04-2019)

–เชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation รายละเอียด   (10-09-2018)

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายใน

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายในงานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562  (09-04-2019) ››ดาวน์โหลด


ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย