ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

ระบบและกลไกการดำเนินงานกลุ่มวิจัยและนวัตกรรม

-ระบบและกลไกการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม  รายละเอียด
-ระบบและกลไกการผลิตและเผยแพร่งานหนังสือ ตำรา รายละเอียด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย

–แนวทางและขั้นตอนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ดาวน์โหลด

–แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

–แบบฟอร์มขอใช้บริการ ดาวน์โหลด

–แบบรายงานก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย(Progress report) (09-12-63) ดาวน์โหลด

–RE01 แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (21-09-64) ดาวน์โหลด

–RE02 สัญญาทุนวิจัย 2564 ดาวน์โหลด

–RE03 แบบฟอร์มขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ดาวน์โหลด

–RE04 แบบฟอร์มการนำงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ดาวน์โหลด

–RE05 แบบคำร้องทั่วไปในการขอสนับสนุนการดำเนินการวิจัย  ดาวน์โหลด

–RE06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดาวน์โหลด

–RE07 แบบฟอร์มขอแจ้งปิดโครงการวิจัย ดาวน์โหลด

–AF06-01  แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด

 

 

1 2 3 7

ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แบบฟอร์มส่งผลงาน

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย