กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

–เชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation รายละเอียด   (10-09-2018)

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายใน

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายในงานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ››ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มวิจัย (ปีงบประมาณ 2562)

1.โครงร่างผลงานทางวิชาการ ››ดาวน์โหลด

2.โครงร่างการวิจัย  ››ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยและผลงานทางวิชาการ  ›› ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   ›› ดาวน์โหลด

5.แบบสรุปรายละเอียดการส่งโครงการวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อขอรับทุน (สัดส่วน)  ›› ดาวน์โหลด

6.เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form)>>ดาวน์โหลด

7.เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี >>ดาวน์โหลด

8.เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี>>ดาวน์โหลด

9.เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(Consent Form) สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี หรือผู้ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง>>ดาวน์โหลด

10.แบบแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)   (สำหรับผู้วิจัย)>>ดาวน์โหลด

11.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)>>ดาวน์โหลด

 

 


ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย