ปรัชญา

  ปรัชญา กลุ่มงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุข และบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนูษย์   วิสัยทัศน์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มุ่งส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   คำขวัญ ดูแลนักศึกษาด้วยรัก  พัฒนานักศึกษาด้วยใจ   พันธกิจ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านดี ด้านเก่งและด้านมีความสุข จัดและดูแลสวัสดิการด้านต่างๆให้กับนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตอยู่ในวิทยาลัยอย่างมีความสุข อบรมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาและดูแลให้นักศึกษาประพฤติตามระเบียบที่กำหนด พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา  และอื่นๆ…