กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

Student Affairs

 

ปรัชญา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุข และบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนูษย์

 

วิสัยทัศน์

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

มุ่งส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

 

คำขวัญ

ดูแลนักศึกษาด้วยรัก  พัฒนานักศึกษาด้วยใจ

 

พันธกิจ

 1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านดี ด้านเก่งและด้านมีความสุข
 2. จัดและดูแลสวัสดิการด้านต่างๆให้กับนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตอยู่ในวิทยาลัยอย่างมีความสุข
 3. อบรมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาและดูแลให้นักศึกษาประพฤติตามระเบียบที่กำหนด
 4. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม
 5. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา  และอื่นๆ

นโยบาย

 1. ใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เกิดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยระบบครอบครัวเสมือนและบูรณาการกับทุกพันธกิจของวิทยาลัย
 3. มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากลเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 5. ส่งเสริมผลักดันให้นักศึกษามีความเป็นเลิศในทุกด้าน และได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 6. ประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนานักศึกษา
 7. ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา โดยมีคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและชมรม ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ตามความต้องการของนักศึกษา
 8. ผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้และวิจัย เพื่อการพัฒนางาน
 9. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรในฝ่ายกิจการนักศึกษา

1 2 3 54

20140428_150556A

จตุพร ตันตะโนกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

หมวดหมู่