กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

Student Affairs

 

ปรัชญา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุข และบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนูษย์

 

วิสัยทัศน์

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศ เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย เสริมสร้างให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 

คำขวัญ

ดูแลนักศึกษาด้วยรัก  พัฒนานักศึกษาด้วยใจ

 

พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งด้านดี ด้านเก่งและด้านมีความสุข
2.จัดและดูแลสวัสดิการด้านต่างๆให้กับนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตอยู่ในวิทยาลัยอย่างมีความสุข
3.อบรมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาและดูแลให้นักศึกษาประพฤติตามระเบียบที่กำหนด
4.สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง  สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ
5.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาให้เกิดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำ

 

นโยบาย

1.ใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เกิดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยระบบครอบครัวเสมือนและบูรณาการกับทุกพันธกิจของวิทยาลัย
3.มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากลเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
4.ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
5.ส่งเสริมผลักดันให้นักศึกษามีความเป็นเลิศในทุกด้าน และได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6.ประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนานักศึกษา
7.ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา โดยมีคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและชมรมร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ตามความต้องการของนักศึกษา
8.ผลักดันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และวิจัย เพื่อการพัฒนางาน
9.สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรในฝ่ายกิจการนักศึกษาหนด

1 2 3 54