หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

 

๑. ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ พย.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ B.N.S.

 

๒. ระบบการศึกษา  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๓๓ หน่วยกิต

๒.๑ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรืออาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ 

 

๓. การลงทะเบียนเรียน

๓.๑ การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการวิทยาลัย 

๓.๒ การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

 

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้

๔.๑ แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นปัจเจกบุคคล

๔.๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน

๔.๑.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป

๔.๑.๔ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์

๔.๑.๖ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔.๑.๗ มีทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล เป็นสมาชิกที่ดี              ของวิชาชีพและพลเมืองที่ดีของสังคม

๔.๑.๘ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย

๔.๒ มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ดังนี้

๔.๒.๑ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

๔.๒.๒ ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาล ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย รักษา บำบัดทางการพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรและการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๔.๒.๓ รักษาโรคเบื้องต้น จัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินและการส่งต่อ (Refer) ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล

๔.๒.๔ สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง

๔.๒.๕ พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๒.๖ ร่วมทำวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ และเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้

๔.๒.๗ เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

๔.๒.๘ จัดการสุขภาพตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่นร่วมกับสหวิชาชีพ