ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ร่วมต่อต้านทุจริต
(MOPH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ 2566