1.การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและติดเชื้อโควิด-19 : กรณีศึกษา

2.การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

3.การพยาบาลผู้ป่วยระยะผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านกล้องวีดีทัศน์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

4.การพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึกแบบเทคนิคช่วยหายใจปอดข้างเดียวในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปอด : กรณีศึกษา 2 ราย

5.การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บจากการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าลูกตา : กรณีศึกษา

6.การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกขึ้น (STEMI) : กรณีศึกษา 2 ราย

7.การพยาบาลทารกที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงและรักษาด้วยก๊าซไนตริกออกไซด์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

8.การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวชที่มีภาวะแทรกซ้อน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

9.ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช : เปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย