วีดีโอ สื่อสารสอน
“อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยตามบริบทภาคใต้”

"การส่งเสริมความปลอดภัยในคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

การออกกำลังกายโนราบิก