ข้อมูลแนวทางการนำงานวิจิยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดต่างๆอ่านได้จากไฟล์แนบด้านล่าง 1.แบบบันทึกการวิเคราะหตัวบงชี้/ผลลัพธของงานวิจัยและผลงานวิชาการ 2.รายงานการประชุม “การแลกเปลี่ยและถอดบทเรียนการดําเนินงานของงานวิจัยฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔” 3.แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และอัตลักษณ์ ในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์‏ รายละเีอียดต่างๆอ่านจากไฟล์แนบด้านล่าง 1.บันทึกการแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการสอนการศึกษาตามสภาพจริงที่เนนหัวใจความเปนมนุษย์_1 2.บันทึกการแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการสอนการศึกษาตามสภาพจริงที่เนนหัวใจความเปนมนุษย์_2 3.การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและอัตลักษณในการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย: การสอนที่เนนสภาพจริงเพื่อทําความเขาใจมนุษย
คุณอำนวย อ. วิลาสินี แผ้วชนะ คุณลิขิต อ. อารยา วชิรพันธ์ แนวทางการจัดการความรู้การใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1.นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา 1.1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 1.2 เร่งรัดให้มีกลไกการดำเนินการคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 1.3 เร่งรัดดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 1.4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับองค์กร และหน่วยงานภายนอกในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 1.5 เร่งรัดให้มีการบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกพันธกิจ 1.6 เร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม ควรเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วางแผน พิจารณาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การปฏิบัติตามระบบ การตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน การประเมินพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. ทบทวนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพิจารณาผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ การนำไปใช้ ใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2554
คุณอำนวย อ. ภาวดี เหมทานนท์ คุณลิขิต อ. ธมลวรรณ แก้วกระจก ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. คุณค่าการใช้ภาพยนต์เป็นสื่อในการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 2. ประสิทธิผลของการเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยคลอดปกติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเจาะน้ำคร่ำของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ 4. ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธืกับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม กรณีศึกษา ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 5. การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการ กรณีศึกษาในชุมชนนาเคียน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช หัวข้อที่กำหนดในการเรียนรู้ คือ 1. วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย 2. วิธีการดำเนินการวิจัย 3. ผลการวิจัย 4. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
คุณอำนวย อ. จตุพร ตันตโนกิจ คุณลิขิต อ. นอลีสา สูนสละ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค์ที่ส่งผลต่อความล่าช้า 1. ครอบครัวมีสมาชิกหลายคน ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษารู้จักนักศึกษาไม่ครบ และขาดความสนิทสนมกับนักศึกษา 2. เมื่อนักศึกษามีปัญหามักจะเลือกปรึกษาอาจารย์ที่สนิท แต่อาจารย์ที่สนิทขาดการส่งต่อ อาจารย์ที่สนิทไม่ได้เดินตาม flow chart ทำให้อาจารย์ที่มีหน้าที่หลักเป็นแม่ในบ้าน ทราบปัญหาภายหลังที่ดำเนินไปแล้ว และจากสาเหตุข้างต้นพบว่ามีคนทราบข้อมูลนักศึกษาที่เป็นความลับโดยไม่ได้ตั้งใจ 3. อาจารย์ไม่ได้บริหารกิจกรรมการเรียน การสอน งาน ให้เหมาะสมและตรงกับข้อตกลงตามนโยบายที่วิทยาลัยกำหนด 4. ไม่ตระหนักและเห็นภึงความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัว ทำให้มีความรู้สึกต่อต้าน ไม่ยอมรับ ไม่เปิดใจ ระบบครอบครัว 5. สมาชิกครอบครัวมีความรู้สึกว่าถูกบังคับให้เข้าครอบครัว 6. ประกาศให้ติดตามประเมินผล แนวทางที่ดีในกระบวนการให้คำปรึกษา 1. จัดทำแฟ้มประวัตินักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมีบันทึกรายงานผลการพบนักศึกษารายสัปดาห์และรายเดือน 2. มีเส้นทางในการส่งต่อนักศึกษา 3. สร้างความตระหนักและเจตคติที่ดี และร่วมกันหาแนวทางที่ดี เพื่อดำเนินกิจกรรมครอบครัว 4. มีการละลายพฤติกรรม ภายใต้ความเอื้ออาทร 5. ให้อาจารย์ทุกท่านนำระบบครอบครัวมาใช้ในการให้คำปรึกษา
PAGE TOP