แนวทางการนำ PRECEDE framework (Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in Education and Evaluation)ไปใช้ในการเรียนการสอน โดย กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คลิกอ่านรายละเอียด
ข้อมูลแนวทางการนำงานวิจิยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดต่างๆอ่านได้จากไฟล์แนบด้านล่าง 1.แบบบันทึกการวิเคราะหตัวบงชี้/ผลลัพธของงานวิจัยและผลงานวิชาการ 2.รายงานการประชุม “การแลกเปลี่ยและถอดบทเรียนการดําเนินงานของงานวิจัยฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔” 3.แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และอัตลักษณ์ ในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์‏ รายละเีอียดต่างๆอ่านจากไฟล์แนบด้านล่าง 1.บันทึกการแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการสอนการศึกษาตามสภาพจริงที่เนนหัวใจความเปนมนุษย์_1 2.บันทึกการแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการสอนการศึกษาตามสภาพจริงที่เนนหัวใจความเปนมนุษย์_2 3.การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและอัตลักษณในการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย: การสอนที่เนนสภาพจริงเพื่อทําความเขาใจมนุษย
คุณอำนวย อ. วิลาสินี แผ้วชนะ คุณลิขิต อ. อารยา วชิรพันธ์ แนวทางการจัดการความรู้การใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1.นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา 1.1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 1.2 เร่งรัดให้มีกลไกการดำเนินการคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 1.3 เร่งรัดดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 1.4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับองค์กร และหน่วยงานภายนอกในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 1.5 เร่งรัดให้มีการบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกพันธกิจ 1.6 เร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม ควรเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วางแผน พิจารณาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การปฏิบัติตามระบบ การตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน การประเมินพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. ทบทวนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพิจารณาผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ การนำไปใช้ ใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2554
คุณอำนวย อ. ภาวดี เหมทานนท์ คุณลิขิต อ. ธมลวรรณ แก้วกระจก ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. คุณค่าการใช้ภาพยนต์เป็นสื่อในการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 2. ประสิทธิผลของการเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยคลอดปกติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเจาะน้ำคร่ำของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ 4. ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธืกับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม กรณีศึกษา ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 5. การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการ กรณีศึกษาในชุมชนนาเคียน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช หัวข้อที่กำหนดในการเรียนรู้ คือ 1. วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย 2. วิธีการดำเนินการวิจัย 3. ผลการวิจัย 4. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
PAGE TOP