การจัดการความรู้รายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
กระบวนการพัฒนาบัณฑิตด้วยระบบครอบครัวเสมือน เพื่อให้มีอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
กระบวนการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่คลิกอ่านรายละเอียด การเขียนบทความวิจัยคลิกอ่านละเอียด
กระบวนการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ การเขียนบทความวิจัย โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
แนวทางการนำ PRECEDE framework (Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in Education and Evaluation)ไปใช้ในการเรียนการสอน โดย กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คลิกอ่านรายละเอียด
PAGE TOP