การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยระบบครอบครัวเสมือน วิทยาลัยฯ ได้ นำระบบครอบครัวเสมือนมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มจากการมี วิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกคนคือ สร้างรัก สร้างสุข จากครอบครัวสู่สังคม ซึ่งการการดำเนินการของครอบครัว นั้น ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มสร้างครอบครัวเสมือนภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๒ สร้างครอบครัวย่อยภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๓ ร่วมสร้างสังคมรอบตัวภายในวิทยาลัยโดยครอบครัวเสมือน ระยะที่ ๔ จิตอาสาสู่สังคม ระยะที่๕ ตลาดนัดความดี…เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดี ๆ ระยะที่ ๖ สร้างเครือข่ายครอบครัวเสมือนสู่ภายนอก ระยะที่ ๗ สร้างผลงานใหม่ ( Innovation) จากระบบครอบครัวเสมือน ซึ่งทั้งกระบวนการ และผลของการ ด าเนินการนั้น ทำให้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>