เเนวทางการสอนในคลินิกแบบ nursing care conference ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 1.สรุปแนวทางการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล รายละเอียด 2.แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล  รายละเอียด
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็น กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากวารสาร TCI ฐาน 1,2 ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2569) จนสามารถส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในหัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2561  รายละเอียด
โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ดังนั้นโครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงควรมีแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการขออนุมัติและดำเนินงานต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยระบบครอบครัวเสมือน วิทยาลัยฯ ได้ นำระบบครอบครัวเสมือนมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มจากการมี วิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกคนคือ สร้างรัก สร้างสุข จากครอบครัวสู่สังคม ซึ่งการการดำเนินการของครอบครัว นั้น ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มสร้างครอบครัวเสมือนภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๒ สร้างครอบครัวย่อยภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๓ ร่วมสร้างสังคมรอบตัวภายในวิทยาลัยโดยครอบครัวเสมือน ระยะที่ ๔ จิตอาสาสู่สังคม ระยะที่๕ ตลาดนัดความดี…เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดี ๆ ระยะที่ ๖ สร้างเครือข่ายครอบครัวเสมือนสู่ภายนอก ระยะที่ ๗ สร้างผลงานใหม่ ( Innovation) จากระบบครอบครัวเสมือน ซึ่งทั้งกระบวนการ และผลของการ ด าเนินการนั้น ทำให้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>
วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำคำตอบและเหตุผลที่มีของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย
PAGE TOP