จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความสามารถใน การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติสรุปได้ว่าการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงาน วิชาการที่เป็นภาษาไทยจะแตกต่างกับภาษาอังกฤษอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปแบบการนำเสนอ วิธีการ และข้อกำหนด ต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม การทบทวนวรรณกรรมที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องที่จะทำการศึกษา อย่างมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน หลากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดหัวข้อการวิจัยที่น่าสนใจและ สามารถนำไปเผยแพร่ระดับนานาชาติได้ รายละเอียดเพิ่มเติม
สมรรถนะการวิจัย หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยของอาจารย์ ที่ต้องมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะและแรงจูงใจ (Trait and motive) เพื่อสร้างองค์ความรู้คิดค้นประดิษฐ์ พัฒนางานบนพื้นฐานของการวิจัย และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์การและสังคม ประกอบด้วยสมรรถนะด้านต่าง รายละเอียดเพิ่มเติม
ความหมาย การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Based Learning) หมายถึง กระบวนการ จัดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อช่วยให้ผูเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เลียนแบบความเป็นจริงซึ่งพัฒนาทักษะการ แก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ ตลอดจนการตัดสินใจทางคลินิก โดยใช้เทคนิค และ วิธีการต่างๆ ซึ่งมี องค์ประกอบของสถานการณจ าลองอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะ เหมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียนไดฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกวิเคราะห์ ฝึกตัดสินใจ และการแกปัญหาในสถานการณที่ใกล้เคียง ความเป็นจริงมากที่สุด  รายละเอียดเพิ่ม
การสร้างความรักความผูกพัน ครอบครัววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชร่วมกัน คือ “สร้างรัก สร้างสุข จากครอบครัวสู่สังคม ระบบครอบครัวจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยเข้าใจตนเองและผู้อื่น สร้างความเข้าถึงที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันเป็นทีม แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สู่การคิดสร้างสรรค์ พัฒนา ทั้งตนเอง องค์กร สังคม และชุมชน” ดังแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม…
การทำวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์ต้องเร่งพัฒนาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและสนองต่อการดำเนินงานให้บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร โดยนโยบายของสถานบันจะเป็นทิศทางการบริหารและขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมาด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และการทำวิจัยโครงร่างใหญ่ (ร่ม) จะสนองโจทย์ดังกล่าว ซึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ >>รายระเอียดฉบับเต็ม<<
PAGE TOP