การสอนแบบกรณีศึกษาในคลินิก เป็นการจัดการเรียนการสอนในคลินิก มีประเด็นหัวข้อที่ได้จากการจัดการความรู้ ดังนี้… –รายละเอียด–
การทำวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์ต้องเร่งพัฒนาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและสนองต่อการดำเนินงานให้บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร โดยนโยบายของสถานบันจะเป็นทิศทางการบริหารและขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมาด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และการทำวิจัยโครงร่างใหญ่ (ร่ม) จะสนองโจทย์ดังกล่าว ซึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ >>รายระเอียดฉบับเต็ม<<
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุก็สามารถออกกำลังกายที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพดี >>รายละเอียดฉบับเต็ม<<
เเนวทางการสอนในคลินิกแบบ nursing care conference ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้ 1.สรุปแนวทางการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล รายละเอียด 2.แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล  รายละเอียด
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็น กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากวารสาร TCI ฐาน 1,2 ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2569) จนสามารถส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในหัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2561  รายละเอียด
PAGE TOP