การสร้างความรักความผูกพัน ครอบครัววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชร่วมกัน คือ “สร้างรัก สร้างสุข จากครอบครัวสู่สังคม ระบบครอบครัวจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยเข้าใจตนเองและผู้อื่น สร้างความเข้าถึงที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันเป็นทีม แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สู่การคิดสร้างสรรค์ พัฒนา ทั้งตนเอง องค์กร สังคม และชุมชน” ดังแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม…
การทำวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์ต้องเร่งพัฒนาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและสนองต่อการดำเนินงานให้บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร โดยนโยบายของสถานบันจะเป็นทิศทางการบริหารและขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมาด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และการทำวิจัยโครงร่างใหญ่ (ร่ม) จะสนองโจทย์ดังกล่าว ซึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ >>รายระเอียดฉบับเต็ม<<
พฤติกรรมบริการในหน่วยงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจ ความประทับใจ และชื่นชมหน่วยงาน มีดังนี้ รายละเอียดฉบับเต็ม..
การสอนแบบกรณีศึกษาในคลินิก เป็นการจัดการเรียนการสอนในคลินิก มีประเด็นหัวข้อที่ได้จากการจัดการความรู้ ดังนี้… –รายละเอียด–
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุก็สามารถออกกำลังกายที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพดี >>รายละเอียดฉบับเต็ม<<
PAGE TOP