โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ดังนั้นโครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงควรมีแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการขออนุมัติและดำเนินงานต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยระบบครอบครัวเสมือน วิทยาลัยฯ ได้ นำระบบครอบครัวเสมือนมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มจากการมี วิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกคนคือ สร้างรัก สร้างสุข จากครอบครัวสู่สังคม ซึ่งการการดำเนินการของครอบครัว นั้น ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มสร้างครอบครัวเสมือนภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๒ สร้างครอบครัวย่อยภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๓ ร่วมสร้างสังคมรอบตัวภายในวิทยาลัยโดยครอบครัวเสมือน ระยะที่ ๔ จิตอาสาสู่สังคม ระยะที่๕ ตลาดนัดความดี…เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดี ๆ ระยะที่ ๖ สร้างเครือข่ายครอบครัวเสมือนสู่ภายนอก ระยะที่ ๗ สร้างผลงานใหม่ ( Innovation) จากระบบครอบครัวเสมือน ซึ่งทั้งกระบวนการ และผลของการ ด าเนินการนั้น ทำให้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>
วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำคำตอบและเหตุผลที่มีของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย
การทบทวนวรรณกรรม(review literature) เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัย นักวิจัยทุกคนจะต้องทำการค้นคว้าให้ละเอียดและครอบคลุม  พร้อมทั้งจะต้องมีความเข้าใจในวรรณคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่ผู้วิจัยจะต้องนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในปัจจุบันมีแหล่งที่ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นเอกสารในห้องสมุดและในฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิค และเนื่องจากความก้าวหน้าในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  การสืบค้นในปัจจุบันจึงนิยมสืบค้นทางระบบฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคซึ่งสะดวก รวดเร็วและสามารถสืบค้นได้เชิงลึกมากกว่าการสืบค้นด้วยมือ    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem Base Learning) ในศตวรรษที่ 21 ขั้นเตรียมสอน ขั้นสอน ขั้นประเมินผล                             ปิดโจทย์ปัญหา 7. Synthesize and test the newly acquired and identify information generalization and principles derived from studying this problem กลุ่มกลับมาพบกันใหม่ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน และสรุปเป็นหลักการสำหรับนำไปใช้ต่อไปในอนาคต ศึกษาหาความรู้ 6. Collect additional information outside the group รวบรวมข้อมูลนอกกลุ่ม …
PAGE TOP