รายละเอียด
โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ดังนั้นโครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงควรมีแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการขออนุมัติและดำเนินงานต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยระบบครอบครัวเสมือน วิทยาลัยฯ ได้ นำระบบครอบครัวเสมือนมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มจากการมี วิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกคนคือ สร้างรัก สร้างสุข จากครอบครัวสู่สังคม ซึ่งการการดำเนินการของครอบครัว นั้น ระยะที่ ๑ ระยะเริ่มสร้างครอบครัวเสมือนภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๒ สร้างครอบครัวย่อยภายในวิทยาลัย ระยะที่ ๓ ร่วมสร้างสังคมรอบตัวภายในวิทยาลัยโดยครอบครัวเสมือน ระยะที่ ๔ จิตอาสาสู่สังคม ระยะที่๕ ตลาดนัดความดี…เวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดี ๆ ระยะที่ ๖ สร้างเครือข่ายครอบครัวเสมือนสู่ภายนอก ระยะที่ ๗ สร้างผลงานใหม่ ( Innovation) จากระบบครอบครัวเสมือน ซึ่งทั้งกระบวนการ และผลของการ ด าเนินการนั้น ทำให้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>
วิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำคำตอบและเหตุผลที่มีของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย
การทบทวนวรรณกรรม(review literature) เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัย นักวิจัยทุกคนจะต้องทำการค้นคว้าให้ละเอียดและครอบคลุม  พร้อมทั้งจะต้องมีความเข้าใจในวรรณคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่ผู้วิจัยจะต้องนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในปัจจุบันมีแหล่งที่ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นเอกสารในห้องสมุดและในฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิค และเนื่องจากความก้าวหน้าในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  การสืบค้นในปัจจุบันจึงนิยมสืบค้นทางระบบฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคซึ่งสะดวก รวดเร็วและสามารถสืบค้นได้เชิงลึกมากกว่าการสืบค้นด้วยมือ    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย
PAGE TOP