คุณอำนวย อ. วันดี แก้วแสงอ่อน คุณลิขิต อ. ชลกร ภู่สกุลสุข การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริการทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ นาง วันดี แก้วแสงอ่อน และ นางสาว ชลกร ภู่สกุลสุข ความเป็นมาและความสำคัญ การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการให้บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มทักษะความชำนาญในการทำงาน ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ องค์กรมีความคล่องตัวก้าวทันโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะเอื้อประโยชน์โดยตรงทั้งต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กรนั้นๆ แต่ละองค์กรจึงควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการที่จะพัฒนา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ทำเป็นหลัก เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องมีการประเมินและติดตามผล เพื่อรับทราบข้อบกพร่องของการพัฒนา และนำมาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในครั้งต่อ ไป ดังนั้นในการขับเคลื่อนให้องค์การดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีการพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในการทำงาน ทัศนคติ ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสุขในการทำงาน การนำกระบวนการคุณภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล วิธีการดำเนินการ ในการดำเนินการจัดการความรู้ครั้งนี้ใช้แนวคิดของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ Plan ประกอบด้วย 1. กำหนดแผนจัดการความรู้เรื่องการใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง Do ประกอบด้วย 1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้หลังการศึกษาดูงาน 2.สกัดแนวปฏิบัติและองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน 3.มีบุคลากรรับผิดชอบการในการจัดการความรู้ขององค์กร Check ประกอบด้วย …
คุณอำนวย อ. พิมพวรรณ เรืองพุทธ คุณลิขิต อ. ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม งานบริการวิชาการ ชื่อ KV เรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม กับการจัดการเรียนการสอนและวิจัย ผู้รับผิดชอบ นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ ความเป็นมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของงานบริการวิชาการแก่สังคม พบว่าการผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการในระดับของนโยบาย และอาจารย์ยังขาดความเข้าใจในวิธีการ หรือขั้นตอนของการการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย การจัดความรู้เรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย จะสามารถช่วยให้อาจารย์มีทิศทางในการดำเนินการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยได้มากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้ วิธีดำเนินการ ๑. ชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดการคุณภาพ ๒. วางแผนกำหนดแนวทางในการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยในแต่ละภาคการศึกษา ๓. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนและวิจัยที่สอดคล้องและตอบสนองตัวชี้วัด ๔. เสวนาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ๕. ถอดบทเรียนประเด็นที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม สรุปผลที่ได้ จากการจัดการความรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย ได้แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ๑. งานบริการวิชาการสำรวจความต้องการบริการวิชาการในชุมชน รวบรวมข้อมูล และส่งต่อภาควิชา เพื่อดำเนินการวางแผนในการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัยในรายวิชาที่รับผิดชอบ ๒. ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มวิชา ร่วมวางแผนกำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา และติดตามการจัดทำ มคอ. และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และประเมินผลการได้รับประโยชน์ของนักศึกษาจากการจัดโครงการบริการวิชาการ …
คุณอำนวย อ. อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ คุณลิขิต อ. เกษร ปิ่นทับทิม การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ และนางเกษร ปิ่นทับทิม ความเป็นมาและความสำคัญ กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถกำกับติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้ตามแผน เนื่องจากแต่ละฝ่ายไม่สามารถส่งสรุปผลการดำเนินงานได้ตามกำหนด ดังนั้นในปีนี้ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์” จึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยให้ทุกคน/ฝ่าย/งานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการดำเนินการ ในการดำเนินการจัดการความรู้ครั้งนี้ใช้แนวคิดของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ Plan ประกอบด้วย ๑. กำหนดแผนการการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์” ๒. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้อง Do ประกอบด้วย ๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ๒. สกัดแนวปฏิบัติในการปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ๓. บุคลากรทุกงานทุกฝ่ายนำแนวทางสู่การปฏิบัติในงานของตนเอง Check ประกอบด้วย ๑. ทุกงานทุกฝ่ายสรุปผล/รายงานการดำเนินงานภายในตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นรายเดือน/รายไตรมาส ๒. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี Act ประกอบด้วย ๑. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติต่อไป ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในปีต่อไป สรุปผลที่ได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน …
ประเด็นที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชนเป็นที่ยอมรับชาติและอาเซียน (คุณเอื้อ อ. วิลาสินี แผ้วชนะ ) KV 1.1ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการพยาบาล คุณอำนวย อ. จามจุรี แซ่หลู่ อ. จรรยา ศรีมีชัย คุณลิขิต อ. ขจิตบุญ ประดิษฐ
KV 2.1 การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
PAGE TOP