คุณอำนวย อ. อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ คุณลิขิต อ. เกษร ปิ่นทับทิม การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ และนางเกษร ปิ่นทับทิม ความเป็นมาและความสำคัญ กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถกำกับติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้ตามแผน เนื่องจากแต่ละฝ่ายไม่สามารถส่งสรุปผลการดำเนินงานได้ตามกำหนด ดังนั้นในปีนี้ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์” จึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยให้ทุกคน/ฝ่าย/งานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการดำเนินการ ในการดำเนินการจัดการความรู้ครั้งนี้ใช้แนวคิดของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ Plan ประกอบด้วย ๑. กำหนดแผนการการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์” ๒. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้อง Do ประกอบด้วย ๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ๒. สกัดแนวปฏิบัติในการปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ๓. บุคลากรทุกงานทุกฝ่ายนำแนวทางสู่การปฏิบัติในงานของตนเอง Check ประกอบด้วย ๑. ทุกงานทุกฝ่ายสรุปผล/รายงานการดำเนินงานภายในตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นรายเดือน/รายไตรมาส ๒. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี Act ประกอบด้วย ๑. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติต่อไป ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในปีต่อไป สรุปผลที่ได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน …
ประเด็นที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชนเป็นที่ยอมรับชาติและอาเซียน (คุณเอื้อ อ. วิลาสินี แผ้วชนะ ) KV 1.1ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการพยาบาล คุณอำนวย อ. จามจุรี แซ่หลู่ อ. จรรยา ศรีมีชัย คุณลิขิต อ. ขจิตบุญ ประดิษฐ
KV 2.1 การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
KV 1.1 ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการพยาบาล
PAGE TOP