คุณอำนวย อ. พิมพวรรณ เรืองพุทธ คุณลิขิต อ. ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม งานบริการวิชาการ ชื่อ KV เรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม กับการจัดการเรียนการสอนและวิจัย ผู้รับผิดชอบ นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ ความเป็นมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของงานบริการวิชาการแก่สังคม พบว่าการผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการในระดับของนโยบาย และอาจารย์ยังขาดความเข้าใจในวิธีการ หรือขั้นตอนของการการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย การจัดความรู้เรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย จะสามารถช่วยให้อาจารย์มีทิศทางในการดำเนินการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยได้มากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้ วิธีดำเนินการ ๑. ชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดการคุณภาพ ๒. วางแผนกำหนดแนวทางในการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยในแต่ละภาคการศึกษา ๓. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนและวิจัยที่สอดคล้องและตอบสนองตัวชี้วัด ๔. เสวนาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ๕. ถอดบทเรียนประเด็นที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม สรุปผลที่ได้ จากการจัดการความรู้การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย ได้แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ๑. งานบริการวิชาการสำรวจความต้องการบริการวิชาการในชุมชน รวบรวมข้อมูล และส่งต่อภาควิชา เพื่อดำเนินการวางแผนในการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัยในรายวิชาที่รับผิดชอบ ๒. ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มวิชา ร่วมวางแผนกำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา และติดตามการจัดทำ มคอ. และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และประเมินผลการได้รับประโยชน์ของนักศึกษาจากการจัดโครงการบริการวิชาการ …
คุณอำนวย อ. อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ คุณลิขิต อ. เกษร ปิ่นทับทิม การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ และนางเกษร ปิ่นทับทิม ความเป็นมาและความสำคัญ กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถกำกับติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้ตามแผน เนื่องจากแต่ละฝ่ายไม่สามารถส่งสรุปผลการดำเนินงานได้ตามกำหนด ดังนั้นในปีนี้ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์” จึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยให้ทุกคน/ฝ่าย/งานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการดำเนินการ ในการดำเนินการจัดการความรู้ครั้งนี้ใช้แนวคิดของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ Plan ประกอบด้วย ๑. กำหนดแผนการการจัดการความรู้เรื่อง“การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์” ๒. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้อง Do ประกอบด้วย ๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ๒. สกัดแนวปฏิบัติในการปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ๓. บุคลากรทุกงานทุกฝ่ายนำแนวทางสู่การปฏิบัติในงานของตนเอง Check ประกอบด้วย ๑. ทุกงานทุกฝ่ายสรุปผล/รายงานการดำเนินงานภายในตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นรายเดือน/รายไตรมาส ๒. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี Act ประกอบด้วย ๑. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติต่อไป ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในปีต่อไป สรุปผลที่ได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน …
ประเด็นที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชนเป็นที่ยอมรับชาติและอาเซียน (คุณเอื้อ อ. วิลาสินี แผ้วชนะ ) KV 1.1ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการพยาบาล คุณอำนวย อ. จามจุรี แซ่หลู่ อ. จรรยา ศรีมีชัย คุณลิขิต อ. ขจิตบุญ ประดิษฐ
KV 2.1 การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
KV 1.1 ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการพยาบาล
PAGE TOP