ประเด็นที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชนเป็นที่ยอมรับชาติและอาเซียน (คุณเอื้อ อ. วิลาสินี แผ้วชนะ ) KV 1.1ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการพยาบาล คุณอำนวย อ. จามจุรี แซ่หลู่ อ. จรรยา ศรีมีชัย คุณลิขิต อ. ขจิตบุญ ประดิษฐ
KV 2.1 การใช้กระบวนการคุณภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
KV 1.1 ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการพยาบาล
PAGE TOP