ข้อมูลแนวทางการนำงานวิจิยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดต่างๆอ่านได้จากไฟล์แนบด้านล่าง 1.แบบบันทึกการวิเคราะหตัวบงชี้/ผลลัพธของงานวิจัยและผลงานวิชาการ 2.รายงานการประชุม “การแลกเปลี่ยและถอดบทเรียนการดําเนินงานของงานวิจัยฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔” 3.แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และอัตลักษณ์ ในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์‏ รายละเีอียดต่างๆอ่านจากไฟล์แนบด้านล่าง 1.บันทึกการแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการสอนการศึกษาตามสภาพจริงที่เนนหัวใจความเปนมนุษย์_1 2.บันทึกการแลกเปลี่ยนเรื่อง แนวทางการสอนการศึกษาตามสภาพจริงที่เนนหัวใจความเปนมนุษย์_2 3.การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและอัตลักษณในการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย: การสอนที่เนนสภาพจริงเพื่อทําความเขาใจมนุษย
PAGE TOP