การทบทวนวรรณกรรม(review literature) เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัย นักวิจัยทุกคนจะต้องทำการค้นคว้าให้ละเอียดและครอบคลุม  พร้อมทั้งจะต้องมีความเข้าใจในวรรณคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่ผู้วิจัยจะต้องนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในปัจจุบันมีแหล่งที่ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าวรรณกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นเอกสารในห้องสมุดและในฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิค และเนื่องจากความก้าวหน้าในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  การสืบค้นในปัจจุบันจึงนิยมสืบค้นทางระบบฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิคซึ่งสะดวก รวดเร็วและสามารถสืบค้นได้เชิงลึกมากกว่าการสืบค้นด้วยมือ    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย