ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

งานพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มส่งคลังความรู้  ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2561
 • KPI ปีการศึกษา 2561 (2018-01-22)
ตัวชี้วัดของบุคลากรสายสนับสนุน (2018-01-22)
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2560
 • KPI ปีการศึกษา 2560 ขอเปลี่ยนแปลงมาตรตัวชี้วัดที่ 4 (2017-01-23)
 • KPI ปีการศึกษา 2560  NewUpadte (2017-02-20)
 • KPI ปีการศึกษา 2560 ขอเปลี่ยนแปลงมาตรตัวชี้วัดที่ 4 (2017-01-23)
 • KPI ปีการศึกษา 2560 (2017-01-09) 
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2558
 • KPI ปีการศึกษา 2558 (2014-12-03)
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2557
 • คู่มือมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 • เอกสารการใช้ระบบการจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (Update 10-06-2014)
 • แบบฟอร์ม PA ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • แบบฟอร์ม PA สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • การกระจายน้ำหนัก สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • ตัวชี้วัด สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-20114)
 • ตัวชี้วัด ตามลักษณะงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (Update 09-06-2014)
 • ตัวชี้วัด สายการสอน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (Update 09-06-2014)
 • ตัวอย่างการเขียน PA การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 (Update 25-12-2013)
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 (Update 25-12-2013)
  Continue reading

กำหนดการประชุมระดับหลักสูตร  รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาลัย  ประจำปีึการศึกษา 2559  รายละเอียด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559   รายละเอียด

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล ระดับหลักสูตร  รายละเอียด

 

1 2 3 13

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ