ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

งานพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มส่งคลังความรู้  ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2560
 • KPI ปีการศึกษา 2560  NewUpadte (2017-02-20) 
 • KPI ปีการศึกษา 2560 ขอเปลี่ยนแปลงมาตรตัวชี้วัดที่ 4 (2017-01-23)
 • KPI ปีการศึกษา 2560 (2017-01-09) 
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2558
 • KPI ปีการศึกษา 2558 (2014-12-03)
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2557
 • คู่มือมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 • เอกสารการใช้ระบบการจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (Update 10-06-2014)
 • แบบฟอร์ม PA ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • แบบฟอร์ม PA สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • การกระจายน้ำหนัก สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • ตัวชี้วัด สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-20114)
 • ตัวชี้วัด ตามลักษณะงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (Update 09-06-2014)
 • ตัวชี้วัด สายการสอน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (Update 09-06-2014)
 • ตัวอย่างการเขียน PA การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 (Update 25-12-2013)
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 (Update 25-12-2013)
  Continue reading

plan-organize-diagram-2560บุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
นางเกษรา วัฒนโชติตระกุล
โทร. 075446391 ต่อ 423

งานยุทธศาสตร์และแผน
นางวรัญญา จิตบรรณทัด
โทร. 075446391 ต่อ 411

งานประกันคุณภาพ
นางเบญจวรรณ  ถนอมธวัชย
โทร. 075446391 ต่อ 411

งานพัฒนาบุคลากร
นางเกษรา วัฒนโชติตระกุล
โทร. 075446391 ต่อ 423

เลขานุการฝ่าย
นางสาว จุฑารัตน์ ปลายด้วง
โทร. 075446391 ต่อ 411

 

1 2 3 10

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ

KPI-2558