วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

งานพัฒนาบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนเงินเดือน ฉบับแก้ไข ระดับผลการประเมิน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0203.01/ว 7509 ลว 25 สิงหาคม 2559 >รายละเอียด<


นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ