ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

plan-organize-diagram-2560บุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
นางเกษรา วัฒนโชติตระกุล
โทร. 075446391 ต่อ 423

งานยุทธศาสตร์และแผน
นางวรัญญา จิตบรรณทัด
โทร. 075446391 ต่อ 411

งานประกันคุณภาพ
นางเบญจวรรณ  ถนอมธวัชย
โทร. 075446391 ต่อ 411

งานพัฒนาบุคลากร
นางเกษรา วัฒนโชติตระกุล
โทร. 075446391 ต่อ 423

เลขานุการฝ่าย
นางสาว จุฑารัตน์ ปลายด้วง
โทร. 075446391 ต่อ 411

 


นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ