วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

งานประกันคุณภาพ

กำหนดการประชุมระดับหลักสูตร  รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาลัย  ประจำปีึการศึกษา 2559  รายละเอียด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559   รายละเอียด

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล ระดับหลักสูตร  รายละเอียด

 


นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ