วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

Mr.admin

1 2 3 13

กำหนดการประชุมระดับหลักสูตร  รายละเอียด

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาลัย  ประจำปีึการศึกษา 2559  รายละเอียด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559   รายละเอียด

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล ระดับหลักสูตร  รายละเอียด

 

1 2 3 13

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ