วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

รองผู้อำนวยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางเกษรา วนโชติตระกุล
โทร.0753-446391 ต่อ 423
E-mail : K2_wana@yahoo.com

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
นางเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
โทร.0753-446391 ต่อ 411

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
นางวรัญญา จิตบรรทัด
โทร.0753-446391 ต่อ 411

292 Total Views 1 Views Today

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ