วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player


งานประกันคุณภาพ

 

· SAR 2558 (ปรับปรุง ไฟล์ .rar) 
· 
Improvemen วพบ นครศรี ปี 56    (23/07/2015) 
· รายงานผลการดำเนินงาน Improvemen วพบ นครศรี ปี 56   (23/07/2015)
· คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ ฉ.3 ธค 57   (23/07/2015)
· คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ฉบับล่าสุด (05/06/2015)
· คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557   
·
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-สกอ-ฉ.3-ธค-57
· รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
· สรุปรายงานการประเมิน
· คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
· คู่มือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
· ตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพปีการศึกษา2552
· รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551
· ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 (Intranet)
· รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552 (Intranet)
· คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2552 (Intranet)
· รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินจาก SC-Net 2552 ร่าง (Intranet)
· คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (สกอ)
· รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552
· ร่างตัวบ่งชี้ สถาบันพระบรมราชชนก (ตุลาคม 2553) Intranet
· แผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 (Intranet)
· คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก (Intranet)
· นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (Intranet)
· รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 (Intranet)
· คู่มือต่างๆ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
· รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
· คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556
· รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

362 Total Views 1 Views Today

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ