คู่มือ KM ฝ่ายวิชาการ

คู่มือ KM ฝ่ายวิชาการ

1) คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL: สอนด้วยใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  รายละเอียด
2) คู่มืออาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL: สอนด้วยใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ในรายวิชาปฏิบัติหลักการ          และเทคนิคการพยาบาล   รายละเอียด
3) คู่มือนักศึกษาในการเรียนรู้แบบ SBL ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  รายละเอียด (0)

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพสู่การบริหารจัดการโครงการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพสู่การบริหารจัดการโครงการ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีโครงการในความรับผิดชอบค่อนข้างมาก หากเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรโดยเฉพาะ
บุคลากรสายอาจารย์ ทําให้การบริหารจัดการโครงการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้วยภาระงานที่มากมาย
หลายด้าน ฉะนั้นบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันจึงมีส่วนสําคัญในการช่วยให้การ
บริหารจัดการโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และทันตามกําหนดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้ครบและครอบคลุมตามกระบวนการการบริหาร
จัดการโครงการได้อย่างมืออาชีพโดยใช้วิธีการจัดการความรู้ อันนําไปสู่การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
โครงการโดยบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนรู้ k006
แบบฟอร์มการนำการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ k010 (0)

การพัฒนากระบวนงานแบบไร้รอยต่อ

การพัฒนากระบวนงานแบบไร้รอยต่อ

ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยได้ยกเลิกการใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบกับทาง
คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่ประกาศใช้ระบบฐานข้อมูล การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีการกําหนดให้
รายงานรายไตรมาส ทําให้การเรียกดูข้อมูลการใช้เงินงบประมาณไม่เป็นปัจจุบันส่งผลต่อการวางแผนการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามกระทรวงการคลังกําหนด
ในปีงบประมาณ 2566 โดยความต้องการของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการที่ต้องการติดตามการ
ใช้งบประมาณที่เป็นปัจจุบัน จึงมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรับทราบสถานะการใช้งบประมาณของวิทยาลัย พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน 2565
การรายงานงบประมาณยังไม่ตรงกับที่แต่ละพันธกิจเบิกจ่าย และต้องรอสิ้นเดือนถึงจะรับทราบยอดการ
เบิกจ่าย ซึ่งไม่ตรงกับคําว่าเป็นปัจจุบัน ที่ต้องการดูยอดการใช้งบวันไหนต้องมีข้อมูลรายงานต่อผู้บริหาร
วิทยาลัย และเมื่อเจอปัญหาการรายงานการใช้งบประมาณไม่ตรงก็มีการโต้แย้งกันว่าผิดตรงจุดนั้น วิธีการลด
ความขัดแย้งและลดปัญหาจึงชวนกันมาระดมความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนรู้ k006
แบบฟอร์มการนำการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ k010 (0)

ระบบการจัดการผู้ป่วยเบาหวานวิถีใหม่สู่การสร้างชุมชนสุขภาวะ

ระบบการจัดการผู้ป่วยเบาหวานวิถีใหม่สู่การสร้างชุมชนสุขภาวะ

การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการระดมความคิด ผนึกกําลังกัน
ขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยการดําเนินงานของ “ประชารัฐ”
กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver จํานวน 6 คณะ และกลุ่ม Enable Driven จํานวน 6 คณะ
โดย 1 ใน 2 กลุ่มเป้าหมายแรก เป็นกลุ่มที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับทั่วไป คือ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและจุดเด่นด้านสาธารณสุข ในขณะที่
ยังมีอุปสรรคต่อการดําเนินการตามนโยบายให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนรู้ k006
แบบฟอร์มการนำการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ k010 (0)

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอทุนภายนอก

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอทุนภายนอก

การวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับปรากฎการณ์ใด ๆ ที่มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน ด้วยวิธีการศึกษาที่เป็นระบบ เชื่อถือได้ ช่วยให้เข้าใจปรากฎการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญสํานึก การวิจัยยังสามารถใช้แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม สามารถนําความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือ
แก้ปัญหาโดยตรง ช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติได้เลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และยังช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด
และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้การวิจัยยังสามารถช่วยในด้านการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน
การตัดสินปัญหา หรือการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนรู้ k006
แบบฟอร์มการนำการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ k010 (0)

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตไทย ให้สามารถดำรงชีวิตเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์  แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579  กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับ การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” สถาบันอุดมศึกษาเป็นจักรกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบัณฑิตไทยให้เป็นพลเมืองของชาติที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพนักศึกษานั้นเต็มไปด้วย ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สังคมมีพลวัตรสูง การทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องทำให้นักศึกษามีความรู้ขั้นลึกในสาขาวิชาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานวัตกรรมได้ การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างความรู้ใหม่และการปรับตัวในด้านต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตนและความเข้าใจสังคมอื่นในการอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข  สิ่งสำคัญที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการจัดการเรียนรู้ k006
แบบฟอร์มการนำการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ k010 (0)