ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player


งานประกันคุณภาพ

 

· SAR 2558 (ปรับปรุง ไฟล์ .rar) 
· 
Improvemen วพบ นครศรี ปี 56    (23/07/2015) 
· รายงานผลการดำเนินงาน Improvemen วพบ นครศรี ปี 56   (23/07/2015)
· คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ ฉ.3 ธค 57   (23/07/2015)
· คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ฉบับล่าสุด (05/06/2015)
· คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557   
·
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-สกอ-ฉ.3-ธค-57
· รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
· สรุปรายงานการประเมิน
· คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
· คู่มือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
· ตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพปีการศึกษา2552 Continue reading

· คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ 2558‏ (Update 2015-01-23)
· การจัดการความรู้ 2549
· ภาระงานอาจารย์
· การจัดการความรู้ 2550
· แผนกลยุทธ ปี 2552
· รูปแบบโครงการปีงบประมาณ 2553
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 Continue reading


นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ