วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับงานวิจัย

นโยบายและพันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ระบบบริหาร
ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ
– แหล่งทุนวิจัย
– ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
– แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
– ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคล
ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์


ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ฐานข้อมูล
-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย