วิธีปฏิบัติที่ดีตอบสนองการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนนาเคียน

ชื่อผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีตอบสนองการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนนาเคียน  วัตถุประสงค์ 1)      พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน 2)      พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 3)      สร้างองค์ความรู้จากการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยในชุมชนโดยสร้างรูปแบบการดูแล ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชนและรูปแบบการดูแลผู้พิการด้วยระบบครอบครัวพหุวัฒนธรรม 4)      สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชในการดูแลผู้พิการในชุมชนนาเคียน 5)       เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน การดำเนินการ วิทยาลัยดำเนินการตามแผน มีการสำรวจความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด ผู้นำหมู่บ้าน แกนนำชุมชน โรงเรียน ผู้นำศาสนา ในการจัดทำประชาพิจารณ์ ค้นหาปัญหาชุมชนร่วมกัน  และได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชนนาเคียนโดยกำหนดการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 สร้างความรู้ โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชนระหว่างเดือน มกราคม- กรกฎาคม 2553ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน จำนวน 80,000 บาท ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ดูแลในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 195 คน หลังจากนั้นได้จัดทีมจิตอาสา […]

 Go to post page

by admin

ความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ

ความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Read Click Here

 Go to post page

by admin