วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

Mr.admin

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายใน

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายในงานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ››ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มวิจัย (ปีงบประมาณ 2562)

1.โครงร่างผลงานทางวิชาการ ››ดาวน์โหลด

2.โครงร่างการวิจัย  ››ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยและผลงานทางวิชาการ  ›› ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์ม AF 06-01 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   ›› ดาวน์โหลด

5.แบบสรุปรายละเอียดการส่งโครงการวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อขอรับทุน (สัดส่วน)  ›› ดาวน์โหลด


ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ฐานข้อมูล
-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย