วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

Mr.admin

1 2 3 14

เอกสารสำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการบริหาร

1.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภาย ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด

2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ดาวน์โหลด

3.เทคนิคการบริหารหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ดาวน์โหลด

1 2 3 14

ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ฐานข้อมูล
-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย