กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ลักษณะงานกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอบข่ายงานในกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบในการบริหารการจัดการ
ระบบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย
์ได้มีการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการกำหนดทิศทาง
ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องของนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงฯ สบช. และพันธกิจของวิทยาลัยฯ
สนับสนุนและแสวงหาทุนในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการจัด
และแสวงหาเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาระบบการพยาบาล และสาธารณสุขให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อเชื่อมโยงองค์ความร
ู้สู่การปฏิบัติการทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลสู่การพัฒนาความเป็นนักวิชาการ
ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและรองรับต่อการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานวิจัย
2. งานนวัตกรรม
3. งานสารสนเทศ
ภายใต้ระบบการสนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม เผยแพร่ผลงาน และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาต

นโยบายและพันธกิจงานวิจัย

นโยบายงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

สร้างบรรยากาศในการผลิต พัฒนาผลงานทางวิจัยและนวัตกรรม
และสนับสนุนให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราชทำวิจัย
และผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขและการเรียนการสอน 


ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย