Student Affairs

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-โครงสร้างหน่วยงาน
-ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
-ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
-แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-ระบบและกลไกฝ่ายกิจการนักศึกษา
-ข้อมูลติดต่อ

 

20140428_150556A

นางปิยรัตน์ จีนาพันธุ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

หมวดหมู่