Student Affairs

ระบบกลไกของฝ่ายกิจการนักศึกษา 

(Process  Flowchart of Student Affairs Department)

 

1. ระบบกลไกของงานฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2.ระบบและกลไกของงานสารสนเทศฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา

4. ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. ระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

6. ระบบและกลไกการดำเนินงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

7. ระบบและกลไกการจัดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว

8. ระบบและกลไกการจัดบริการสวัสดิการ

9. ระบบและกลไกการจัดบริการทุนการศึกษา

10 ระบบกลไกการดูแลด้านสุขภาพ