Student Affairs

flower-line-026

ปีงบประมาณ 2559

1.ชื่อโครงการ ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน

2.โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์

3.โครงการ พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์

4.โครงการ คุณธรรมจริยธรรมตามวัยพัฒนาใจนักศึกษา

5.โครงการ ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย

6.โครงการ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

7.โครงการ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

 

ปีงบประมาณ 2558

1.โครงการภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน
2.โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์การนักศึกษาและชมรม ด้วยกลไกระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม
4.โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามวัย พัฒนาในนักศึกษา
5.โครงการเสริมศักยภาพด้านภาษา
6.โครงการ กีฬาเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
7.โครงการ ตลาดนัดความดี
8.โครงการจัดบริการสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการใช้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร
10.โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงศาสนา
11.โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานกิจการนักศึกษา
12.โครงการระบบและกลไกการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
13.โครงการพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการและแนะแนว
14.โครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในวิชาชีพ(ปฐมนิเทศน์)
15.โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ(ปัจฉิมนิเทศน์)

ปีงบประมาณ 2557

1.โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
2.โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์การนักศึกษาและชมรม ด้วยกลไกระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
4.โครงการภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน
5.โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามวัยพัฒนาใจนักศึกษา
6
.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการใช้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร
7.โครงการจัดบริการสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
8.โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงศาสนา
9.โครงการระบบกลไกการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้บูรณาการ งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียรการสอนและ  กิจกรรมนักศึกษา
10.โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานกิจการนักศึกษา
11.โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
12.โครงการระบบและกลไกการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา
13.โครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในวิชาชีพ(ปฐมนิเทศน์)
14.โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ(ปัจฉิมนิเทศน์)
15.โครงการพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการและแนะแนว