วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560
-รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
-จัดหาพัสดุด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 รายการ
-แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลแผนปฏิบิตการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2559 ไตรมาส 3
-วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559