วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(เงินอุดหนุน)

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(เงินรายได้) 

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(งบลงทุน) รายละเอียด

***********************************************************************************

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(เงินอุดหนุน) รายละเอียด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(เงินรายได้) รายละเอียด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(งบลงทุน) รายละเอียด

***********************************************************************************

รายงานการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 

รายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 รายจ่ายลงทุน รายละเอียด
รายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เงินอุดหนุน รายละเอียด
รายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เงินรายได้  รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 รายจ่ายลงทุน รายละเอียด
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1 เงินอุดหนุน  รายละเอียด
รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1 เงินรายได้  รายละเอียด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(เงินอุดหนุน) รายละเอียด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(เงินรายได้) รายละเอียด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(งบลงทุน) รายละเอียด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด

*************************************************************************************************************************************************

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(งบลงทุน) รายละเอียด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

*************************************************************************************************************************************************

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

-การวิเคราะห์ผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2562  (เฉพาะงบดำเนินงาน) รายละเอียด

-การวิเคราะห์ผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2562  (เฉพาะงบลงทุน) รายละเอียด

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2562  (เฉพาะงบรายได้สถานศึกษา) รายละเอียด

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2562  (เฉพาะงบปกติ) รายละเอียด

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบประมาณ 2562 งบลงทุน (ไตรมาส 4) รายละเอียอด

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบประมาณ 2562 งบลงทุน (ไตรมาส 3) รายละเอียอด

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบประมาณ 2562 งบลงทุน (ไตรมาส 1) รายละเอียอด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินรายได้สถานศึกษา) รายละเอียด

-รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณ)  รายละเอียด

-รายงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบปกติเกินแสน) รายละเอียด

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รายละเอียด

- รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะงบลงทุน)

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2561

-แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

-งบลงทุน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

-รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561

-รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบปกติ  เงินงบประมาณ) ไตรมาส 4  01-08-2561

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบปกติ เงินรายได้)  ไตรมาส 4  01-08-2561

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ไตรมาส 4  01-08-2561

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ไตรมาส 3  26-06-2561

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ไตรมาส 2   29 -03-2561

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินงบประมาณ งบปกติ) ไตรมาส 2   29 -03-2561

-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เงินรายได้สถานศึกษา งบปกติ) ไตรมาส 2   29 -03-2561

-รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะงบลงทุน)  27-12-2560

-รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะงบปกติ)  27-12-2560

-แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบประมาณ) 22/12/2560

-แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(รายได้) 22/12/2560

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560

-รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
-รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
-จัดหาพัสดุด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 รายการ
-แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลแผนปฏิบิตการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2559 ไตรมาส 3
-วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559


นายปิยะวัขร รักเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป