วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

ติดต่อวิทยาลัย

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นางยุพิน ทรัพย์แก้ว
โทร  0-7544-6391 ต่อ 412

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร  0-7544-6391 ต่อ 123

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทร  0-7544-6391 ต่อ 412

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายธนรัตน์ ชูสม
โทร  0-7544-6391 ต่อ 412


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ