กลุ่มงานอำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

– KPI และแบบฟอร์ม PA 2562  ->ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอปรับแผนงานโครงการ -> ดาวน์โหลด

– การเบิกจ่ายพัศดุ ปีงบประมาณ 2562 -> รายละเอียด

– ราคาวัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ->รายละเอียด

1.แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ สบช61  ดาวน์โหลด

2.ผังโครงสร้างงานแผนกงานธุรการและสารบรรณ  ดาวน์โหลด

3.ขั้นตอนการรับส่งหนังสือ  ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์มคำสั่งวิทยาลัย  ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มหนังสือภายนอก  ดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์ม PR02  ดาวน์โหลด

8.แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความการปรับแผนงานโครงการ ดาวน์โหลด

9.แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ สมัครประชุมงบพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ