กลุ่มงานอำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

1.แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ สบช61  ดาวน์โหลด

2.ผังโครงสร้างงานแผนกงานธุรการและสารบรรณ  ดาวน์โหลด

3.ขั้นตอนการรับส่งหนังสือ  ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์มคำสั่งวิทยาลัย  ดาวน์โหลด

5.แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มหนังสือภายนอก  ดาวน์โหลด

 


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ