วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

Mr.admin

 ความโปร่งใสการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

-1.1.1 บัญชีเงินสด

-1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

-1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

-1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/ลูกหนี้ยืมนอกงบประมาณ

-1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้

————————————————————————————-

+รายงานงบทดลองหลังปิดปัญชี
-รายงานงบทดลองหลังปิดปัญชีงวดที่ 16-2560

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตลาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
-เพิ่มเติม

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
-เพิ่มเติม

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
-เพิ่มเติม

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560
-เพิ่มเติม
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560
-เพิ่มเติม
-บันทึกข้อความ

 

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2561

-แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
-งบลงทุน

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560

-รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
-รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน

แผนการดำเนินงานจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
-จัดหาพัสดุด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 รายการ
-แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลแผนปฏิบิตการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2559 ไตรมาส 3
-วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559