วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

บุคลากร

รองผุ้อำนวยการฝ่ายบริหาร

1.นางยุพิน ทรัพย์แก้ว

โทร.075446391 ต่อ 412

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

2.นายวินิจฉัย   นินทรกิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3.นายวิชัย  จิรวัฒนกูลชัย  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

4.นายปกรณ์ ประทุมวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

งานวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายสัมพันธ์

1.ดร.ชุติมารักษ์บางแหลม

งานบริหารทั่วไป

1.นางสาคร ฤทธิ์เต็ม

2.นางสาวขวัญหทัย   บุญสำราญ

3.นางพันณีย์  มณีสุวรรณ

4.นางนันทนา  บุญเกียรติ

5.นางสิไหว  คงนุกุล

6.นางวิมล    ยิิ้นลิ้ง

7.นางสมจินต์  รัตนวิก

8.นางวันเพ็ญ  ทองประสูตร

9.นางสุกัญญา  กาญจนพัน

10.นางวรรณา  เทพยา

11.นางสาคร   ฤทธิ์เต็ม

12.นางภาวดี  สักมาส

13.นางแสงเดือน  ชูอินทร์

14.นางปรีญา   สาพันธ์

15.นายเลอพงษ์  ยิ้นลิ้ง

17.นายสมเกียรติ   ทองศรีแก้ว

18.นายสาโรจน์  สุขแก้ว

19.นางสุกัญญา  ศรีสมานุวัตร

20.นายอมร  ศรีเมือง

21.นายประภัย  ทองสม

22.นางญุพา  ทองช่วย

23.นายสัญญา   ทองโสมาส

24.นายบุญฤทธิ์  ดำนุ่น

25.นายกำจัด  โอชะติน

26.นายเอื้อน  ดิษฐถาพร

27.นายโชคชัย  มาลา

28.นายสมศักดิ์   อารีมิตต์

29.นางสาวสาวิตรี  ชาติพงศ์

30.นายปริพรรห์   จงไกรจักร์

31.ส.อ.ลิขิต  เพ็งคล้าย

32.นางสาวชลธิดา  วงศ์ทยานิธิ