วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

บุคลากร

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

1.นางเกษรา  วนโชติตระกูล

โทร.075446391 ต่อ 411

  งานบริหารทั่วไป

- นางสุภาพร               พรหมทอง   หัวหน้างาน

งานการเงินและบัญชี

- นางสาคร                 ฤทธิ์เต็ม

- นางสุภาวดี               สักมาส

- นางสาววรรณลภา       นิลวงศ์

 งานพัสดุ

- นางสาวแสงเดือน        ชูอินทร์

- นางปรีญา                สารพันธ์

- นางสาวชลธิดา           วงศ์ทยานิธิ

งานการเจ้าหน้าที่

- นางสาวขวัญหฤทัย      บุญสำราญ

- นางสาวสาวิตรี           ชาติพงศ์

งานธุรการ และสารบรรณ

- นางสาวสุกัญญา         ศรีสมานุวัตร

งานอาคาร สิ่งแวดล้อม และซ่อมบำรุง

- นายประภัย              ทองสม

- นางญุพา                  ทองช่วย

- นางสมจินต์               รัตนวิก

- นางวันเพ็ญ               ทองประสูตร

- นางปราณี                ธารปราบ

- นางอาลัย                 คล้ายจินดา

- นางพันณีย์               มณีสุวรรณ

- นางสาวหนูนิตย์          ลักษณะพาหุ

- นางสุจิตรา               ตรงต่อกาล

- นางสาวกษมา            ขุนประดิษฐ์

- นางสาวนิภา             วิจารย์

- นางสิไหว                 คงนุกูล

- นางวิมล                  ยิ้นลิ้ง

- นางสาวสุกัญญา         กาญจนพัน

- นางชาลี                   แก้วยวน

- นายเสนีย์                 สมจิตต์

- นายสัญญา               ทองโสมาส

- นายสมศักดิ์              อารีมิตต์

- นางสาวถาวร             คงนุ่น

งานรักษาความปลอดภัย

- นายเอื้อน                 ดิษฐถาพร

- นายเลอพงษ์             ยิ้นลิ้ง

- นายจรินทร์               ชัยฤกษ์

- นายบุญญฤทธิ์           ดำนุ่น

1.1.7 งานยานพาหนะ

- นายสมเกียรติ            ทองศรีแก้ว

- นายสาโรจน์              สุขเกื้อ

- นายปริพรรห์             จงไกรจักร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์

- นายวินิจฉัย               นินทรกิจ

- นายปกรณ์               ประทุมวรรณ

 งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ

- นางเบญจวรรณ         ถนอมชยธวัช                                   หัวหน้างาน

- นางนรานุช               ขะระเขื่อน

- นางวรัญญา              จิตรบรรทัด

- นางสาวจิฑาภรณ์        ยกอิ่น

- นางสาวสุธาสินี           เจียประเสริฐ

- นางสาวเรณู              ชูกลิ่น

 งานทรัพยากรบุคคล และวิเทศสัมพันธ์

- นางจิตฤดี                 รอดการทุกข์                                   หัวหน้างาน

- นางสาวสุพัชชา           เกื้อกาญจน์

- นางสาวอรุณรัตน์         โยธินวัฒนบำรุง

ธุรการฝ่าย

-นางสาวจุฑารัตน์         พลายด้วง


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ