วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1
ความโปร่งใสการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566
1.1 รายงานคงเหลือประจำวัน (12 ตลาคม 2566)
1.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (12 ตลาคม 2566)
1.3 งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง (12 ตลาคม 2566)

————————————————————————————————

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2566 รายละเอียด (12 ตค 66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รายละเอียด (12 กย 66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รายละเอียด (11 สค 66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รายละเอียด (11 กค 66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษาคม 2566 รออัพเดท  ( มิค 66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566 รายละเอียด  ( 12 พค  66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566  รายละเอียด (11 เมย  66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ายละเอียด  (15 มีค 66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียด (10 กพ  66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายละเอียด   (11 มค  66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด (9 ธค   65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 รายละเอียด   (10 พย  65)


นายปิยะวัขร รักเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป