วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1
ความโปร่งใสการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565
(19 ตค 65)
1.1 รายงานคงเหลือประจำวัน
1.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
1.3 งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง รายละเอียด

————————————————————————————————

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2565

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565 รายละเอียด   (11  ตค  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 รายละเอียด   (14 กย  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 รายละเอียด (11  สค  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียด   (12  กค  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียด (10 มิย 65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565 รายละเอียด   (23 พค  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียด     (12 เมย  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด (14 มีค 65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียด   (15 กพ  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียด   (13 มค  65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด (14 ธค   64)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียด   (15 พย  64)


นายปิยะวัขร รักเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป