วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560  รายละเอียด