วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

 

แบบฟอร์มขอเผลแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายละเอียด

สขร 2564

รายงานแบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564
รายงานแบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564

รายงานแบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564

รายงานแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564

รายงานแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564

รายงานแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563

รายงานแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 

 สขร 2563

รายงานแบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2563
รายงานแบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563
รายงานแบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2563
รายงานแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2563
รายงานแบบ สขร.1 เดือน กมภาพันธ์ 2563
รายงานแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2563
รายงานแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม  2562
รายงานแบบ สขร.1 เดือน พศจิกายน 2562
รายงานแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม  2562

สขร 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน กันยายน  2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน  สิงหาคม 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม  2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2562

รายงานแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561

รายงานแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน  2561

รายงานแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม  2561

 สขร 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2561

>รายงานแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2560

>รายงานแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2560

>รายงานแบบ สขร.1 เดือน ตลาคม 2560