ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ระบบ กลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตร

-ระบบ กลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555  ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

-ระบบ กลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555  ปีการศึกษา 2559   รายละเอียด

-คู่มือบริหารหลักสูตร รายละเอียด

-ประกาศทวนสอบ 59  รายละเอียด

-คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการทวนสอบ  รายละเอียด