กลุ่มงานวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2562

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 31
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 30
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 29
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 28

คู่มือบริหารหลักสูตร ปี 2562

1.ตารางเรียนปี 1 รุ่น 31  รวม 2 เทอม  ดาวน์โหลด
2.ตารางเรียนปี2 รุ่น 30 รวม 3 เทอม  ดาวน์โหลด
3.ตารางเรียนปี3 รุ่น 29                       ดาวน์โหลด
4.ตารางเรียนปี4 รุ่น 28                       ดาวน์โหลด
***************************************
5.แผนการจัดการศึกษา ปี 1 รุ่น 31     ดาวน์โหลด
6.แผนการจัดการศึกษา ปี 2 รุ่น 30    ดาวน์โหลด
7.แผนการจัดการศึกษา ปี 3 รุ่น 29    ดาวน์โหลด
8.แผนการจัดการศึกษา ปี 4 รุ่น 28    ดาวน์โหลด
***************************************
9.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ดาวน์โหลด
10.วันหยุดราชการ 2562  ดาวน์โหลด
11.รายชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชา   ดาวน์โหลด
12.curriculum mapping หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด
13.curriculum mapping หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555  ดาวน์โหลด

ระบบกลไกและกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

1.เล่มฉบับปรับปรุงวันที่ 9   กค 2561    ดาวน์โหลด
2.เล่มฉบับปรับปรุงวันที่ 12 มีค 2562   ดาวน์โหลด
3.เล่มฉบับปรับปรุงวันที่ 9   กค 2562   ดาวน์โหลด

1 2 3 15