ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 28
 • นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 27
 • นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 26
 • นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 25
 • นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 24
 • นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 23

 

ประชุมวิชาการประจำปี 2557 “ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง”

2 วิทยาลัยพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง  ”ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”
วันที่ 20-22 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์  จังหวัดนครศรีธรรมธรรมราช

Continue reading

1 2 3 14