ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2564

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  รุ่น 33
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  รุ่น 32
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  รุ่น 31
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  รุ่น 30

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 11 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยรุ่นที่ 11

เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2564

1.เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิย 2564 ) รายละเอียด
2.เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 8 กพ  2565) รายละเอียด
3.เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 7  มิย  2565) รายละเอียด

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2563(ก่อนปรับโครงสร้าง) ดาวน์โหลด 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563  ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการให้คำปรึกษา  ดาวน์โหลด
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2563(หลังปรับโครงสร้าง) ดาวน์โหลด 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563  เพิ่มเติม  ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรปีการศึกษา 2564

-ประกาศแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาวน์โหลด
-ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง (ก.พ. – ก.ค.63)

1.ระบบและกลไก-ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
2.รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด
3.รายงานการประเมินกระบวนการและกลไก ดาวน์โหลด

1 2 3 11