ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง (ก.พ. – ก.ค.63)

1.ระบบและกลไก-ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
2.รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด
3.รายงานการประเมินกระบวนการและกลไก ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก (ส.ค.62 – ม.ค.63)

1.ระบบและกลไก-ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
2.รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด
3.รายงานการประเมินกระบวนการและกลไก ดาวน์โหลด

รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2563

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 32
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 31
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 30
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 29

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 10 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยรุ่นที่ 10

1 2 3 10