ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

1.แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565   รายละเอียด

 

2.ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

 • ตารางเรียนชั้นปีที่  1 รุ่นที่ 34  ดาวน์โหลด
 • ตารางเรียนชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 33  ดาวน์โหลด
 • ตารางเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 32  ดาวน์โหลด
 • ตารางเรียนชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 31  ดาวน์โหลด

3.แผนการฝึกภาคปฎิบัติสำหรับพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

 • แผนฝึกภาคปฎิบัติ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 33 (ภาคการศึกษาที่ 2) ดาวน์โหลด
 • แผนฝึกภาคปฎิบัติ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 33 (ภาคฤดูร้อน)            ดาวน์โหลด
 • แผนฝึกภาคปฎิบัติ ชั้นปีที่ 3 รุ้นที่ 32 (ภาคการศึกษาที่ 2 และฤดูร้อน) ดาวน์โหลด
 • แผนฝึกภาคปฎิบัติ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 31 (ภาคการศึกษาที่ 2) ดาวน์โหลด

4.รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษาร 2565

5.-คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2566 ดาวน์โหลด

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

 • แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
 • ตารางเรียน ดาวน์โหลด
 • แผนการฝึกภาคปฎิบัติ  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อนักศึกษาฯ รุ่นที่ 12  ดาวน์โหลด

 

เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2564

1.เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิย 2564 ) รายละเอียด
2.เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 8 กพ  2565) รายละเอียด
3.เล่มระบบกลไกและกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 7  มิย  2565) รายละเอียด

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2563(ก่อนปรับโครงสร้าง) ดาวน์โหลด 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563  ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการให้คำปรึกษา  ดาวน์โหลด
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2563(หลังปรับโครงสร้าง) ดาวน์โหลด 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563  เพิ่มเติม  ดาวน์โหลด

1 2 3 11
ดร.จามจุรี แซ่หลู่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ