กลุ่มงานวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2561

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 30
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 29
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 28
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น.27

 

คู่มือบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

d6d4576a-d385-421a-b80a-3ba5fefa49cc

ระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561

ระบบ  กลไก และกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

(ปรับปรุงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๑)

รายละเอียด ดาวน์โหลด

1 2 3 13