วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รวมคำสั่งฝ่ายวิชาการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา  2561  รายละเอียด 

—————————————————————————————————————–

- ประกาศทวนสอน 60  รายละเอียด

- คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการทวนสอบ 60   รายละเอียด

- ประกาศทวนสอบ 59  รายละเอียด

- คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการทวนสอบ  รายละเอียด

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558  <รายละเอียด>

- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร <รายละเอียด>

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน <รายละเอียด>