วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รวมคำสั่งฝ่ายวิชาการ

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558  <รายละเอียด>
2.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร <รายละเอียด>
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน <รายละเอียด>