วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด

คู่มือบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

d6d4576a-d385-421a-b80a-3ba5fefa49cc

ระบบ กลไก ปีการศึกษา 2560

ระบบ  กลไก และกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

(ปรับปรุงวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๑)

รายละเอียด <คลิก>